Date/Time Event
21/09/2022
20:00 - 23:00
Abholung: Solidarische Landwirtschaft (SoLawi)
Kiezhaus, Berlin
22/09/2022
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
23/09/2022
11:00 - 15:00
Offene feministische Kontaktstelle
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
26/09/2022
17:30 - 20:00
Oficina Precaria Berlín
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
28/09/2022
20:00 - 23:00
Abholung: Solidarische Landwirtschaft (SoLawi)
Kiezhaus, Berlin
29/09/2022
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
30/09/2022
11:00 - 15:00
Offene feministische Kontaktstelle
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
03/10/2022
17:30 - 20:00
Oficina Precaria Berlín
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
05/10/2022
20:00 - 23:00
Abholung: Solidarische Landwirtschaft (SoLawi)
Kiezhaus, Berlin
06/10/2022
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10