Date/Time Event
21/12/2022
20:00 - 23:00
Abholung: Solidarische Landwirtschaft (SoLawi)
Kiezhaus, Berlin
22/12/2022
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
06/01/2023
18:00 - 21:30
Solidaritätstreff der Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
03/02/2023
18:00 - 21:30
Solidaritätstreff der Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
10 11 12 13 14 15 16