Date/Time Event
01/06/2022
20:00 - 23:00
Abholung: Solidarische Landwirtschaft (SoLawi)
Kiezhaus, Berlin
02/06/2022
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
02/06/2022
19:00 - 21:00
Mietenwahnsinn Nord
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
03/06/2022
11:00 - 15:00
Offene feministische Kontaktstelle
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
03/06/2022
18:00 - 21:30
Solidaritätstreff der Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
06/06/2022
17:30 - 20:00
Oficina Precaria Berlín
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
08/06/2022
20:00 - 23:00
Abholung: Solidarische Landwirtschaft (SoLawi)
Kiezhaus, Berlin
09/06/2022
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
10/06/2022
11:00 - 15:00
Offene feministische Kontaktstelle
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
13/06/2022
17:30 - 20:00
Oficina Precaria Berlín
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10