Date/Time Event
13/07/2022
20:00 - 23:00
Abholung: Solidarische Landwirtschaft (SoLawi)
Kiezhaus, Berlin
14/07/2022
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
15/07/2022
11:00 - 15:00
Offene feministische Kontaktstelle
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
18/07/2022
17:30 - 20:00
Oficina Precaria Berlín
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
20/07/2022
19:30 - 21:30
Solidaritätstreff: „Hart am Limit - Soziale Arbeit im Kapitalismus“
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
20/07/2022
20:00 - 23:00
Abholung: Solidarische Landwirtschaft (SoLawi)
Kiezhaus, Berlin
21/07/2022
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
21/07/2022
19:00 - 21:00
Mietenwahnsinn Nord
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
22/07/2022
11:00 - 15:00
Offene feministische Kontaktstelle
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
25/07/2022
17:30 - 20:00
Oficina Precaria Berlín
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10