Date/Time Event
16/03/2022
20:00 - 23:00
Abholung: Solidarische Landwirtschaft (SoLawi)
Kiezhaus, Berlin
17/03/2022
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
21/03/2022
17:30 - 20:00
Oficina Precaria Berlín
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
23/03/2022
11:00 - 15:00
Offene feministische Kontaktstelle
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
23/03/2022
20:00 - 23:00
Abholung: Solidarische Landwirtschaft (SoLawi)
Kiezhaus, Berlin
24/03/2022
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
28/03/2022
17:30 - 20:00
Oficina Precaria Berlín
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
30/03/2022
11:00 - 15:00
Offene feministische Kontaktstelle
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
30/03/2022
20:00 - 23:00
Abholung: Solidarische Landwirtschaft (SoLawi)
Kiezhaus, Berlin
31/03/2022
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10