Date/Time Event
03/11/2021
20:00 - 23:00
Abholung: Solidarische Landwirtschaft (SoLawi)
Kiezhaus, Berlin
04/11/2021
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
04/11/2021
15:00 - 18:00
Sozialberatung
Kiezhaus, Berlin
08/11/2021
17:30 - 20:00
Oficina Precaria Berlín
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
10/11/2021
11:00 - 15:00
Offene feministische Kontaktstelle
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
10/11/2021
20:00 - 23:00
Abholung: Solidarische Landwirtschaft (SoLawi)
Kiezhaus, Berlin
11/11/2021
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
11/11/2021
15:00 - 18:00
Sozialberatung
Kiezhaus, Berlin
15/11/2021
17:30 - 20:00
Oficina Precaria Berlín
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
17/11/2021
11:00 - 15:00
Offene feministische Kontaktstelle
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10